top of page

Privacy- en cookiebeleid

Deze “privacy- en cookiebeleid” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de
verantwoordelijke voor de verwerking: Port De Vive.
Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw
persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw
persoonsgegevens te delen op onze Website www.port-de-vive.be door ons te contacteren per e-mail/per
telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen
van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.


INHOUDSOPGAVE
Artikel 1 – Welke gegevens verwerken we over u?
Artikel 2 – Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Artikel 3 – Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
Artikel 4 – Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Artikel 5 – Uw rechten
Artikel 6 – Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Artikel 7 – Cookies

ARTIKEL 1 WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE OVER U?
1. Port De Vive verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de
volgende persoonsgegevens van u:
− Cookies - Bij ieder gebruik van onze website of app kunnen op basis van cookies en
gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld
worden, met name uw IP-adres, surfgedrag, apparaattype, locatie, de datum en duur van het gebruik van
website of app, besturingssysteem,. (Meer informatie over de manier waarop wij
cookies gebruiken, vindt u in artikel 7);
− Klantgegevens - Als u gebruik maakt van onze website of app of een bestelling
plaatst, kunnen we de volgende klantinformatie over u verzamelen: uw naam,
voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en
BTW-nummer en eventuele andere
gegevens die u ons overmaakt;
− Leveranciersgegevens - Als u een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de
volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-
mailadres, telefoongegevens, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer,
bankrekeningnummer
en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;

3
− Communicatiegegevens - Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan
kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres,
telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;

ARTIKEL 2 WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
1. Algemene doeleinden:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:
- Cookies - om onze website en app te onderhouden en verbeteren en om
persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond uw
expliciete, voorafgaande toestemming;
- Klantgegevens - om uw account op onze website of app te beheren en voor
de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als
rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u of omdat wij daartoe
een gerechtvaardigd belang hebben;
- Leveranciersgegevens - om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een
bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en met u te communiceren, met
als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u;
- Communicatiegegevens - om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen,
met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons
gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

ARTIKEL 3 WIE ONTVANGT UW PERSOONSGEGEVENS?

1. In bepaalde omstandigheden moeten wij uw gegevens delen met derden:

- overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk
bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
- financiële instellingen,
- verzekeringsinstellingen,


2. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld
omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw
persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan
overnemen, worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval steeds in de mate van het
mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden
technisch of commercieel haalbaar is.

ARTIKEL 4 HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden
van de verwerking en de wettelijke voorschriften:
maximum één jaar.

ARTIKEL 5 UW RECHTEN
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en
van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te
verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in
een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw
persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze
noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te
verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing,


zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw
persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere
verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor
zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om
die toestemming in te trekken.
U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar naessenskurt@hotmail.com, per post naar leiesas 1, Sint-Eloois Vijve 8793 of via
de formulieren op onze website.
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.
U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van
schadevergoeding.

ARTIKEL 6 HOE BEVEILIGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch
vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen zoals een SSL certificaat en toegangsbeheer tot de back-end.
In geen geval kan [Port De Vive aansprakelijk worden geacht voor enige
directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een
derde van de persoonsgegevens.

ARTIKEL 7 COOKIES
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere
gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze
website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend
strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.
Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.
Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een
gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals
uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons
ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk
cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere
tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze
website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste
gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld
uw privacyinstellingen registreren, in onze website inloggen of een formulier invullen. U kunt
uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te
waarschuwen, maar sommige delen van onze website zullen dan niet werken.
Naam Herkomst Functie Bewaartijd

Analytische cookies
Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie
van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke
pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site
bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom
anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site bezocht heeft.
Naam Herkomst Functie Bewaartijd

Functionele cookies
Deze cookies stellen onze website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan
te bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten
die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat, kunnen deze of
sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.
Naam Herkomst Functie Bewaartijd

Als u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons
daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.
We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u
toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op
hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die
verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U
kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.
Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op naessenskurt@hotmail.com, per post op leisesas 1 8793 Sint Eloois Vijve of
via de formulieren op onze website.
Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/.
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier:
http://www.youronlinechoices.eu/.

Privacy Policy: Text
bottom of page